Pomiar oświetlenia awaryjnego

Pomiar oświetlenia awaryjnego: Kluczowy element bezpieczeństwa budynków

Oświetlenie awaryjne jest nieodzownym elementem systemu bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, komercyjnych oraz mieszkalnych. Jego główną funkcją jest zapewnienie odpowiedniego poziomu oświetlenia w sytuacjach awaryjnych, takich jak awaria zasilania, pożar czy inne zagrożenia, które mogą prowadzić do nagłej utraty światła. Aby system oświetlenia awaryjnego spełniał swoje zadanie, konieczne jest regularne przeprowadzanie pomiarów oświetlenia awaryjnego. W niniejszym artykule omówimy, dlaczego pomiary są tak istotne, jakie normy regulują te kwestie oraz jak przebiega proces pomiaru.

Znaczenie pomiarów oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne pełni kluczową rolę w ewakuacji ludzi z zagrożonego budynku. Odpowiedni poziom światła umożliwia bezpieczne opuszczenie obiektu, minimalizując ryzyko paniki i wypadków. Pomiary oświetlenia awaryjnego są niezbędne, aby upewnić się, że system działa poprawnie i zapewnia wymaganą przez przepisy intensywność światła w kluczowych obszarach, takich jak drogi ewakuacyjne, wyjścia awaryjne oraz miejsca, gdzie znajdują się sprzęty do gaszenia pożarów.

Normy i przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego

W Polsce kwestie dotyczące oświetlenia awaryjnego regulowane są m.in. przez normy PN-EN 1838:2013 oraz PN-EN 50172:2005. Normy te określają minimalne wymagania dotyczące natężenia światła, czasu działania oświetlenia awaryjnego oraz jego rozmieszczenia.

  • PN-EN 1838:2013 określa minimalne wartości natężenia światła na drogach ewakuacyjnych, w miejscach pracy wysokiego ryzyka oraz w otwartych przestrzeniach.
  • PN-EN 50172:2005 dotyczy systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz ich konserwacji.

Proces pomiaru oświetlenia awaryjnego

Pomiar oświetlenia awaryjnego powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowane osoby, które posiadają odpowiedni sprzęt oraz wiedzę na temat obowiązujących norm i przepisów. Proces ten obejmuje kilka kluczowych etapów:

  1. Przygotowanie do pomiaru: Przed rozpoczęciem pomiaru konieczne jest wyłączenie głównego oświetlenia oraz symulacja sytuacji awaryjnej, aby system oświetlenia awaryjnego mógł się uruchomić.
  2. Wykonanie pomiarów: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego wykonuje się za pomocą luksomierza, który pozwala na dokładne określenie poziomu światła w różnych punktach budynku. Pomiar powinien obejmować kluczowe obszary, takie jak drogi ewakuacyjne, wyjścia awaryjne oraz strefy wysokiego ryzyka.
  3. Analiza wyników: Uzyskane wyniki należy porównać z wymaganiami normy PN-EN 1838:2013 oraz innymi obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia niedostatecznego poziomu oświetlenia, konieczne jest podjęcie działań korygujących.
  4. Dokumentacja i raportowanie: Po zakończeniu pomiarów sporządza się raport, który zawiera szczegółowe wyniki oraz ewentualne zalecenia dotyczące poprawy systemu oświetlenia awaryjnego. Dokumentacja ta jest niezbędna do celów audytowych oraz kontroli.

Częstotliwość pomiarów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomiary oświetlenia awaryjnego powinny być przeprowadzane regularnie, co najmniej raz w roku. Dodatkowo, systemy oświetlenia awaryjnego powinny być sprawdzane po każdej awarii oraz po dokonaniu zmian w układzie oświetleniowym budynku.

Podsumowanie

Regularne pomiary oświetlenia awaryjnego są nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach. Dzięki nim można upewnić się, że system oświetlenia awaryjnego działa poprawnie i spełnia wszystkie wymogi prawne. Inwestycja w regularne pomiary oraz konserwację systemów oświetlenia awaryjnego to inwestycja w bezpieczeństwo ludzi oraz mienia.